Gebruiksvoorwaarden
Voor elk gebruik van deze website gelden deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden en condities. Het gebruik van Reisvormen.nl impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom
Informatie, merknamen en andere inhoud van de website Reisvormen.nl mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op andere wijze worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website. Reisvormen.nl bevat teksten, afbeeldingen en andere items die door het auteursrecht worden beschermd. Het auteurswerk op deze werken ontstaat van rechtswege, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld. In alle landen die de Conventie van Bern ondertekend hebben ontstaat het auteursrecht op deze werken, net als in België en Nederland, automatisch. Sommige namen, tekens en/of logo’s op deze website of de websites van derden waarnaar een hypertext-koppeling verwijst zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die wordt verspreid via deze website (teksten, lay-out, afbeeldingen, grafische elementen of andere items) op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Aansprakelijkheid
De redactie van Reisvormen.nl besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. De informatie die op deze website beschikbaar is, of die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen en/of informatieleveranciers. Nochtans kunnen de redactie en haar content providers noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. De verstrekte informatie wordt dan ook zonder garantie van om het even welke aard beschikbaar gesteld. Reisvormen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties, noch de daaraan gekoppelde acties.

Hyperlinks
De website Reisvormen.nl kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden. Reisvormen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina’s en tekent geen protest aan over, noch keurt zij dergelijke webpagina’s of hun inhoud goed, omdat Reisvormen.nl geen invloed kan uitoefenen op dergelijke webpagina’s en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt gegeven. Het gebruik van dergelijke webpagina’s is geheel voor het risico van de gebruiker.